Proje kapsamında yapılacak olan çalışmalarda, Yükleniciler çalışma alanına giren yapıların tümüne aşağıda belirtilen yöntemi kullanarak ülke genelinde tekil olacak şekilde Yapı Id üretmekle yükümlüdür. Üretilen Yapı Id fotogrametrik yöntemler ve mimari projeden sayısallşatırılarak üretilen modellerde constructionID alanına atanarak aynı yapı için iki farklı yöntem ile üretilen modellerin eşleşmesi sağlanacaktır. 

Yapı

Fotogrametrik yöntem ile üretim aşamasında fotogrametri operatörünün (Çatı dokusu, Çatı Kırıkları, Çatı Kotu vb.)den yola çıkarak farklı yapı olarak yorumladığı objelerdir.

Çalışma alanına giren her bir yapı için  tek bir Yapı Id üretilecek olup,  yapıya ait 3B objelerin hepsinde (Fotogrametrik yöntemle üretilen ve varsa Mimari projelerden Üretilen) constructionID özniteliğine  bu değer atanacaktır.

Yapı Tipleri

 • Ana Yapı
  Parsel içerisinde yaşam alanı olarak nitelendirilen Binalar ve Okul,  Hastane, Kamu Kurumu vb. yapılar bu tabakada nitelendirilir.

 • Diğer Yapı
  Parsel içerisinde Otopark, Kiler, Sosyal Tesis, Kulübe, Kamelya, Su Deposu vb. yapılar bu tabakada nitelendirilir.

Yapı Tipi Tanımlamaları

Fotogrametrik yöntem ile üretim aşamasında Fotogrametri Operatörü yorumu, Mimari Projeler üzerinden üretiminde ise proje üzerindeki bilgilerden yararlanılarak yapılacaktır.


Yapı Id Atama Sistematiği

Yapı Id atama işlemi Kadastral Parsel Sınırında Bulunan Yapılar ve Kadastral Parsel Sınırın İçerisinde Bulunmayan Yapılar için iki farklı yöntem ile yapılacaktır.


 • Kadastral Parsel Sınırında Bulunan Yapılar için
  İdare tarafından yüklenicilere teslim edilen kadastro verilerinden yararlanılarak, yapının içine düştüğü parselin Taşınmaz Kimlik Numarası (shape dosyasında tapuzeminref, csv dosyasında AnaTasinmazZeminRef alanları)  başa gelecek şekilde yapının tipi ne göre (Ana yapı veya Diğer yapı): Ana Yapı ise; parsel girişinden saat yönü istikametinde harf, Diğer Yapı ise; parsel girişinden saat yönü istikametinde rakam atanacaktır.

  Ana Yapı Örnek: 
  Taşınmaz No-A
  Taşınmaz No-B

  29 adetten fazla olması durumunda
  Taşınmaz No-AA
  Taşınmaz No-AB
  Taşınmaz No-AC

  Diğer  Yapı Örnek:
  Taşınmaz No-1, 
  Taşınmaz No-2
 • Kadastral Parsel Sınırın İçerisinde Bulunmayan Yapılar için
  Fotogrametrik yöntem ile üretilip kurum tarafından yüklenicilere teslim edilen kadastro verileri ile ilişkilendirilemeyen yapı için Yapı Id ataması; İl Ref- İlçe Ref- İhale No- tipi ne göre (Ana yapı veya Diğer yapı): Ana Yapı ise harf, Diğer Yapı ise rakam atanacaktır.Bu metodoloji ile aynı veya farklı yıllarda farklı yükleniciler tarafından üretimi gerçekleştirilen Yapı Id lerin benzersiz olması sağlanacaktır. 

  Ana Yapı Örnek :
  İl Ref-İlçe Ref-İhale No-A
  İl Ref-İlçe Ref-İhale No-B

  29 adetten fazla olması durumunda:
  İl Ref-İlçe Ref-İhale No-AA
  İl Ref-İlçe Ref-İhale No-AB
  İl Ref-İlçe Ref-İhale No-AC

  Diğer Yapı Örnek :
  İl Ref-İlçe Ref-İhale No-1
  İl Ref-İlçe Ref-İhale No-2
Yapı Id İyileştirilmesi

Mimari Projeleri kurum tarafından yükleniciler ile paylaşılan yapılarda Fotogrametrik yöntem ile üretilen Yapı Id ile Mimari projeler ile üretilen Yapı Id ler arasında farklılıkların olması durumunda; Fotogrametrik Yöntemler ile karmaşık bir yapıya iki farklı Yapı Id atanmasına rağmen Mimari proje üzerinde tek bir yapı olması yada Fotogrametrik Yöntemler ile karmaşık bir yapıya tek bir Yapı Id atanmasına rağmen Mimari proje üzerinde iki farklı yapı olması durumunda; Yapı Id atanması Mimari projeler esas alınarak yapılıp, fotogrametrik yöntemle üretilen objelerin Yapı  Id leri güncellenir. 


Ilref,IlceRef alanları İdare tarafından veilen shp dosyalarından alınacaktır.


      


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework