Kadastro Parsel Envanter Çalışması

Previous Next

Kadastro Parsel Envanter Çalışması


TKGM tarafından yapılacak çalışmalara altlık olması amacı ile Kadastro Parsel Envanter uygulaması hazırlanmış ve kadastro müdürlükleri tarafından bilgiler bu uygulamaya girilmiştir.


Uygulama sonucunda 2010 yılı itibari ile elde edilen bilgileri incelediğimizde müdürlüklerde yer alan geometrik verilerin 4 farklı koordinat sisteminde üretildiği görülmektedir.




Şekil 2: Kadastro Veri Altyapısı – 2010


Şekil 2’yi incelediğimizde 1900’lü yılların başında başlanılan kadastro çalışmaları sonucunda üretilen kadastro bilgilerinin %9’unun grafik (koordinata bağlı olmayan), %14’ünün lokal (yerel) koordinat sisteminde, %53’ünün ED50 koordinat sisteminde ve %24’ünün ise ITRF koordinat sisteminde olduğu görülmektedir.


Aynı çalışma kapsamında mevcut verilerin bilgisayar ortamında olma durumu ile ilgili olarak elde edilen bilgilere göre yaklaşık 35 milyon parselin dijital ortama aktarıldığı ancak 20 milyon parsele ait bilgilerin henüz dijital hale getirilmediği bilgisi de toplanmıştır.


Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) ile yapılan protokol ile müdürlüklerce belirlenen alanlarda yaklaşık 10 milyon kadastro parselinin dijital ortama aktarımı sağlanmıştır.


Kadastro bilgileri ile oluşturulacak otomasyon çalışmasında çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri farklı koordinat sistemlerinde yer alan verilerin bütüncül bir altyapıda toplanması ve kadastro müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu şekilde sunulmasıdır.


Yaklaşık yüz yıllık bir çalışma sonrası elde edilen bu bilgilerin asgari ölçüde arazi çalışmaları yapılarak, gerekmedikçe büyük maliyet oluşturan uygulamalardan kaçınılarak bir sonuç üretmek zaruri bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.




Şekil 3: Dönüşüm İşlemleri


Şekil 3’te de görüldüğü üzere faklı koordinat sistemlerinde yer alan verilerin dönüşüm sonucu bir araya getirilmesi ve üretim koordinatlarının da (orijinal koordinat) veri modelinde saklanması neticesinde istenilen sonuçların alınması sağlanmaktadır.


Dönüşüm ile sonuç alınamayacak ölçüde uyumsuzluk yaşanan kadastro bilgileri ise TKGM ile Dünya Bankası tarafından 2009 yılından itibaren yürütülen Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) kapsamında yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı sonuna kadar yaklaşık 10 milyon parselin yenileme çalışmaları tamamlanacaktır.