Bu doküman “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” kapsamında yükleniciler tarafından üretilecek Gerçek (true) Ortofoto, Sayısal Yüzey Modeli (SYM : Digital Surface Model – DSM), Sayısal Arazi Modeli (SAM : Digital Terrain Model – DTM), 3B Bina ve Mimari Model'lerinin Teknik Şartname' de belirtilen maddelere uygun şekilde doğru ve kaliteli olarak üretilebilmesi için üretim yöntem ve iş akışları hakkında teknik tavsiyeler vermek ve sonuç ürünlerin idare tarafından kontrolünün uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli kontrol kriterleri ile izlenecek teknik kontrol prosedürlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks